Lid van de Vereniging van vrijescholen

Welkom op De Ridderslag

Leren met hoofd, hart en handen

Contactinformatie

Stichting Basisschool De Ridderslag 

Ridder van Catsweg 256a
2805 BC GOUDA
Tel: 0182 – 53 75 15
Fax: 0182 – 53 07 41
Email: info@ridderslag.nl

Welkom
Open Dagen

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2020 en op vrijdag 5 en zaterdag 6 februari organiseren we, in samenwerking met Het Rozenpoortje (peutergroep Quadrant Kindercentra), open dagen. Hebt u belangstelling voor ons onderwijs, of voor peuteropvang? U bent van harte welkom!

Informatiemiddag en aanmelden

Voor ouders die overwegen hun kind bij ons aan te melden, organiseren we periodiek informatiemiddagen. Voor meer informatie hierover, of voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met de administratie.

Schoolvakanties en vrije dagen

Vakanties

De Goudse scholen hebben afgesproken zich te houden aan het advies van het Rijk voor de regio ‘Midden-Nederland’. Scholen kunnen hun zogenaamde marge‑uren gebruiken om extra vrij te geven tussen, of aansluitend op, deze adviesdata.
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 is als volgt:

Schooljaar 2020-2021 (nog onder voorbehoud)
Herfstvakantie
17-10-2020
t/m
25-10-2020
kerstvakantie
19-12-2020
t/m
03-01-2021

NB: Een actueel overzicht is ieder jaar vanaf eind augustus te vinden in Mijnschoolinfo.
In de loop van het schooljaar kan nog een extra studiemiddag worden gepland. Hierover zal dan tijdig worden gecommuniceerd aan de ouders, via Mijnschoolinfo.

Buitenschoolse opvang

Onze school heeft een overeenkomst gesloten met Quadrant Kindercentra voor buitenschoolse opvang. De opvang vindt plaats op locatie De Kwikstaart op loopafstand van school en sluit aan op onze schooltijden.

Rondom de Ridderslag

 Neem ook eens een kijkje op de facebookpagina Rondom De Ridderslag, ontmoetingsplaats voor ouders, leerlingen en oud-leerlingen van onze school.

Ga naar Facebook
Actueel
  • Voor informatie over de bouwstenen van het vrijeschoolonderwijs én voor ervaringen van oud-leerlingen en leerkrachten kunt u ook terecht op www.kiezenvoordevrijeschool.nl
  • Lees het artikel: geen iPads en digiborden voor de klas?
  • Nederland in de mondiale top-5 op onderwijsgebied? Misschien moet het dan een beetje anders… Please sit down for a moment, and have a look at this: Changing Paradigms. Het onderwerp van dit filmpje is uit ons hart gegrepen. Tip: bekijk het in een volledig scherm.

welkom op de ridderslag

Onze vrijeschool is in september 1974 opgericht en is geworteld in een rijke traditie, die we meenemen in onze visie op de toekomst.  

Op De Ridderslag betekent onderwijs meer dan alleen goed leren lezen of rekenen. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten en op onze school kan het kind deze talenten ontdekken en ontwikkelen.

Ons onderwijs is gebaseerd op het antroposofische mens- en wereldbeeld van Rudolf Steiner. Leerstof is ontwikkelingsstof die is afgestemd op de levensfasen van het kind. In ons onderwijs moedigen we het kind aan in cognitiviteit, inventiviteit en creativiteit, en wordt er geleerd met hoofd, hart en handen!

Worden wie je bent

Opvoeden tot vrijheid houdt voor onze school in dat het kind zich bewust kan worden van zijn eigen kunnen en vermogens en van zijn eigen wil. De kernvragen van elk kind, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, vormen de achtergrond van ons onderwijs.

De Ridderslag staat open voor alle kinderen, ongeacht de religieuze richting of levensbeschouwing. Dat betekent dat de vrijheid van ouders om hun kinderen in de eigen richting of levensbeschouwing op te voeden, volledig wordt gerespecteerd.

WAT BIEDT DE SCHOOL U ALS OUDER?

Onderwijs en opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Een goed contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten is daarom van groot belang voor het kind. Allereerst natuurlijk in de communicatie rond en over het kind. Als ouder bent u ook van harte welkom om mee te helpen met activiteiten op school of in de klas. Betrokkenheid kan ook ontstaan door het bijwonen van ouderavonden, het klassenouder zijn of het meevieren van jaarfeesten. Op deze wijze zijn school en thuis geen aparte werelden.

Ouderavonden

Twee keer per jaar is er per klas een ouderavond. Daarin vertelt de leerkracht waar de klas aan gewerkt heeft en hoe dat aansluit op de ontwikkelingsfase van de leerlingen, kunt u het werk van uw kind inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen en met andere ouders bij te praten.

Oudergesprekken

Voor ouders die overwegen hun kind bij ons aan te melden, organiseren we periodiek informatiemiddagen. Voor meer informatie hierover, of voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met de administratie.

Oudercursus

Ook komend schooljaar is er weer een oudercursus. Data staan vermeld in de jaaragenda. Informatie en kosten over deze cursus zijn te verkrijgen via cursus@ridderslag.nl.

Ouderkoor

Gedurende het schooljaar is er een keer per maand onder leiding van (juffie) Christine op zaterdag van 10:00-11:00 uur een ouderkoor. Je leert hier alle vrijeschoolliederen (meerstemmig) zingen. Kosten: 40,00 euro voor 11 keer, inclusief koffie/thee èn een (nieuw!) liedboek. Meld je aan via zingen@ridderslag.nl

Klassenpresentaties

De klassenpresentaties vinden een aantal malen per jaar plaats, vaak op de vrijdagmorgen voorafgaand aan een vakantie. Op het podium in de Grote Zaal laten de klassen de ouders/verzorgers zien waar ze de afgelopen periode aan hebben gewerkt door middel van bijvoorbeeld toneelstukjes, zang of reken- of taaloefeningen. Naast de klassenpresentaties kunnen ouders uitgenodigd worden om in de klas een toneelstuk te zien, mee te oefenen met de liederen voor de jaarfeesten of mee te gaan op excursie.

Lezingen en thema-avonden

De school organiseert lezingen en thema-avonden die openstaan voor ouders, en andere geïnteresseerden. Ieder jaar is er een informatieavond over het leerplan en over schoolrijpheid. De lezingen hebben betrekking op thema’s die in de opvoeding en op school spelen, zoals de ontwikkeling van het kleine kind, massage ter versterking van de sociale omgang in de klas en de functie van spel en beweging. De thema’s wisselen ieder jaar.

Schoolgids en nieuwsbrief

De schoolgids biedt u informatie over de opzet van ons onderwijs. Ieder jaar geven we een ‘variabel’ deel van de schoolgids uit, waarin u als ouder de praktische zaken kunt lezen zoals vakantieperioden, jaarplanner met activiteiten, regelingen omtrent vervoer, schoolverzuim en verzekeringen, etc.

Door het jaar heen verschijnt Periodeschrift, onze nieuwsbrief met actuele informatie, bijvoorbeeld een wijziging in het jaarprogramma, een terugblik op een feest of een vooruitblik op beleidszaken. Het prikbord in de hal geeft u informatie over onder andere lezingen, opleidingen, vakantieadressen en voorstellingen. Iedere klas beschikt daarnaast over een eigen prikbord voor mededelingen en intekenlijsten, hoewel hiervoor ook de e-mail wordt gebruikt.

Schoolbibliotheek

In onze kleine schoolbibliotheek voor ouders kunt u boeken lenen over de ontwikkeling van het kind, het vrijeschoolonderwijs en hieraan gerelateerde onderwerpen.

Wat kunt u als ouder voor de school betekenen?

Als school waarderen wij uw inbreng zeer. Zonder de betrokkenheid van ouders/verzorgers, zou een aantal activiteiten op school onmogelijk zijn, zoals het organiseren van jaarfeesten, de begeleiding van schooluitjes zoals een fietstocht naar het Oude Stadhuys van Gouda, of het verzorgen van het schoolplein.

Leesouder

Voor kinderen van klas 1 t/m 4 hebben we op school periodes met extra tijd voor het lezen, onder begeleiding van leesouders. Het gaat om kinderen die het technisch lezen lastig vinden, en in het leesritme moeten komen. Het belangrijkste tijdens het lezen is dat de kinderen leeskilometers maken; daarnaast is er altijd tijd voor een taalspelletje.

Klassenouder

De klassenouder
Elke klas heeft één of meer klassenouders die als schakel fungeren tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht. Zij verzorgen de afspraken en planning voor activiteiten zoals ouderavonden, schoolreisjes en jaarfeesten. De klassenouders betrekken de ouders en verzorgers zo veel mogelijk bij de klas en hebben regelmatig overleg met de leerkracht.

Hulpouder

Bij lessen rondom een jaarfeest wordt met enige regelmaat de hulp ingeroepen van ouders. De ‘extra handen’ zijn bedoeld om de leerlingen effectiever te begeleiden bij de activiteiten. De leerkracht blijft tijdens deze les verantwoordelijk voor het leerproces. Het spreekt voor zich dat de hulpouders terughouding naar andere ouders betrachten over zaken als het functioneren van leerlingen en leerkracht. In die zin heeft de hulpouder een didactische verantwoordelijkheid.

Werkgroep Tuin en Plein

De ‘Tuingroep’ onderhoudt de tuinen rondom het schoolplein van De Ridderslag. Regelmatig gebruiken enkele enthousiaste ouders op zaterdag- en zondagmorgen hun groene vingers. Extra hulp is altijd welkom. E-mail: tuin@ridderslag.nl

De ‘Werkgroep Plein’ ontwikkelt plannen voor herinrichting van het schoolplein. E-mail: plein@ridderslag.nl.

Werkgroep Omgaan met elkaar

De werkgroep ‘Omgaan met elkaar’ is betrokken bij het omgangsprotocol van de school en organiseert activiteiten rondom het thema ‘ omgaan met elkaar’ op school, buiten de klas, als ouders en kinderen onderling. E-mail: omgaan@ridderslag.nl.

Redactie De Seizoener

Basisschool De Ridderslag heeft samen met de Vrije Peuteropvang Het Rozenpoortje een eigen binnenkatern in het tijdschrift De Seizoener, dat vier maal per jaar verschijnt.
Voor meer info kijk op www.seizoener.nl.

De redactie bestaat uit de schoolledier en ouders die het leuk vinden om vier keer per jaar een praktische bijdrage te leveren aan de totstandkoming van onze schoolkrant. E-mail: schoolkrant@ridderslag.nl.

Medezeggenschapsraad

De taak van de medezeggenschapsraad (MR) is het behartigen van de belangen van de kinderen, hun ouders en de leerkrachten. De MR spreekt mee, adviseert, en heeft bij sommige onderwerpen instemmings-recht over zaken als school- en jaarplan, de begroting, het formatieplan, besteding van de ouderbijdragen, het vakantierooster, schooltijden, en communicatie tussen school en ouders.
De MR bestaat uit een samenstelling van ouders en leerkrachten. Iedere MR vergadering heeft een openbaar gedeelte waar ouders zich voor kunnen aanmelden via mr@ridderslag.nl.

Bestuur

Het bestuur van De Ridderslag is een toezichthoudend orgaan dat gemiddeld 6 keer per jaar bijeenkomt om het functioneren van de school te bespreken, en besluiten te nemen op het gebied van strategisch beleid en financiële zaken. Het bestuur fungeert als klankbord voor de schoolleider. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het bestuur is te bereiken via bestuur@ridderslag.nl.

LEERLINGEN

Personeel

LOKALEN

Kapstokhaakjes

Meer informatie?

Wenst u meer informatie, of wilt u uw kind(ren) aanmelden bij De Ridderslag, neem dan contact op met onze administratie. Wij gaan graag met u een gesprek aan, of sturen op verzoek meer informatie.