Vrijeschool in Gouda sinds 1974

De Ridderslag

Informatie over onze school, de organisatie en andere praktische zaken.

Schoolorganisatie

Opgericht in 1974

Gelegen aan een historisch pad, de Ridder van Catsweg, en omgeven door groen, biedt onze school onderwijs aan kinderen van 2 t/m 12 jaar. In september 1974 stonden ouders aan de basis van onze school in Gouda, en een kleine tien jaar later legden zij het fundament van het huidige gebouw. Onze school is geworteld in een rijke traditie, die we meenemen in het heden en in onze visie op de toekomst.

De organisatie 

De school als organisatie bestaat uit het bestuur, de MR, de schoolleider, het lerarenteam, de IB’ers, de personeelsbegeleider, het onderwijsondersteunend personeel, de administratie en de conciërge. Gezamenlijk stellen zij het beleid en de koers van de school vast, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en regelgeving. Twee maal per jaar vindt er een ‘Grote Bijeenkomst’ plaats waarop alle geledingen met elkaar van gedachten wisselen over het beleid en concrete doelen en middelen vastleggen.

Bestuur

Het bestuur van De Ridderslag is een toezichthoudend orgaan, dat zes keer per jaar bijeenkomt om het functioneren van de school te bespreken en besluiten te nemen op het gebied van strategisch beleid en financiële zaken. Het bestuur fungeert tevens als klankbord voor de schoolleider. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie tot vier leden. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in een managementstatuut.

Het bestuur is te bereiken via het volgende e-mailadres: bestuur@ridderslag.nl 

De medezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan, waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over schoolzaken als school- en jaarplannen, de begroting, het formatieplan, besteding van de ouderbijdragen, het vakantierooster, schooltijden, en communicatie tussen school en ouders. De MR vergadert zes keer per jaar, en bestaat uit 5 leden, waaronder 3 ouders (de oudergeleding) en 2 teamleden (de personeelsgeleding). Het eerste deel van de MR vergadering is voor ouders toegankelijk.

De MR is te bereiken via het volgende e-mailadres: mr@ridderslag.nl

De schoolleider geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen de school, en aan het beleid inzake pedagogie en leerlingen. Hiertoe is hij gemandateerd door het bestuur. De schoolleider is het aanspreekpunt in de school voor ouders en leerkrachten betreffende de organisatie. Hij zorgt ervoor dat de communicatie binnen de school en haar diverse geledingen goed verloopt. Daarnaast vertegenwoordigt de schoolleider de school richting overheid en gemeente. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de schoolleider zijn vastgelegd in een managementstatuut.

Wanneer u een afspraak wilt maken met de schoolleider, Joeri Bertels, dan kunt u hem op maandag tot en met donderdag persoonlijk aanspreken van 8.30 tot 9.00 uur. Verder kunt u gebruik maken van zijn telefonisch spreekuur op maandag van 15.30 tot 16.30 uur via 0182-537515. Ook kunt u een e-mail sturen naar: schoolleider@ridderslag.nl

 

De leerkrachten, de interne begeleiders, de klassenassistent en de schoolleider komen wekelijks bij elkaar in de beleids- dan wel de pedagogische vergadering. In deze vergaderingen komen zaken als pedagogisch beleid, organisatorische zaken, kinderbespreking en intervisie aan de orde. Daarnaast heeft het lerarenteam een aantal keer per jaar een studiedag, of nodigt deskundigen uit in de vergadering om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied

De leerkrachten zijn op school te bereiken op het moment dat zij geen lesgeven. Alle leerkrachten hebben een eigen postvak bij de conciërge. Wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met de administratie of stuur en e-mail via Mijnschoolinof. De betreffende leerkracht belt of mailt u dan terug.

 

De intern begeleider (IB’er)

Een IB’er is de spil in de coördinatie van de leerlingenzorg op school. De rol van de intern begeleider is op alle scholen anders ingevuld, heeft andere accenten, en kent andere verantwoordelijkheden.

De interne begeleiders op Basisschool De Ridderslag verzorgen en begeleiden de zorgstructuur rondom leerlingen, doen klassenbezoeken, observeren leerlingen, voeren gesprekken met leerkrachten en ouders, en doen twee jaarlijks toetsgesprekken met leerkrachten n.a.v. de CITO. 

 

 

In het kader van de gesprekscyclus en conform het Schoolplan, voert de personeelsbegeleider twee keer per jaar een begeleidingsgesprek met de leerkrachten en het onderwijs ondersteunend personeel.

De gesprekscyclus wordt enerzijds gebruikt om in te spelen op de individuele situatie, behoefte, wensen van de medewerkers, en anderzijds om de kwaliteiten van personeelsleden optimaal af te stemmen op de ontwikkelingsdoelen van de school.

 

Als u naar school belt, krijgt u eerst contact met de conciërge of de administratie. Zij ondersteunen dagelijks op praktisch en administratief gebied. Voor informatie over en aanmelden voor De Ridderslag kunt u de administratie telefonisch bereiken via 0182-537515, en via e-mail: info@ridderslag.nl

 

Onze school heeft een klachtenregeling. Hierin zijn de procedures voor het indienen en behandelen van klachten geregeld. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap (ouders, leerlingen, personeel, vrijwilligers, bevoegd gezag) kan een klacht indienen.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school, zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld. Wanneer dit niet lukt, of wanneer de klacht zeer ernstig van aard is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.

In het kader van de klachtenregeling heeft de school een contactpersoon. Deze verwijst de klager door naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

Download hier de klachtenregeling

 

Bij de contactpersoon kunt u terecht om, vertrouwelijk, een geval van vermeend machtsmisbruik te bespreken. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en bespreken welke stappen kunnen worden ondernomen.

De contactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, aangesteld door het schoolbestuur. De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook gesprekken met deze persoon zijn vertrouwelijk. De externe vertrouwenspersoon is niet op een andere manier bij onze school betrokken.

U kunt de contactpersoon bereiken door een e-mail te sturen naar: contactpersoon@ridderslag.nl

 

Praktische zaken

Onze school heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Onze gegevens met betrekking tot de ANBI-status zijn:

Stichting Basisschool De Ridderslag (tot 18 dec. 2008: Stichting Vrije School Gouda e.o.)
Ridder van Catsweg 256a
2805 BC Gouda

RSIN/fiscaal nr.: 003538941

De Ridderslag ontvangt net als andere basisscholen reguliere bekostiging van de overheid. De bedragen die de school ontvangt, zijn afgestemd op de kosten van regulier onderwijs. Om vrijeschoolonderwijs te geven, volstaat de overheidsbijdrage niet. De noodzakelijke extra uitgaven kunnen alleen worden bekostigd uit een financiële bijdrage van ouders. 

De bijdrage van ouders gaat naar extra lessen om te leren met hoofd, hart en handen! Denkt u aan lessen voor beweging, muziek, schilderen en kennismaken met ambachten. Ook zijn er extra lokalengecreëerd voor specifieke vaklessen, en deze moeten uit eigen middelen worden onderhouden. Hierin onderscheidt onze school zich van andere scholen. De medezeggenschapsraad (MR) ziet toe op de doelmatige besteding van de ouderbijdragen. 

Bij de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage gaan wij uit van het draagkrachtprincipe. De bijdrage is gebaseerd op het belastbaar bruto jaarinkomen van het gezin. Als u de ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk niet kunt betalen, vormt dit voor uw zoon of dochter geen belemmering om deel te nemen aan de lessen of activiteiten. 

  

Bijdrage schoolmelk

Aan de kleuters en leerlingen van klas 1 t/m 3 wordt melk verstrekt, afkomstig uit de biologische landbouw. Als uw kind melk drinkt op school, bedragen de kosten hiervoor per kind € 42,00 per jaar. Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de desbebtreffende ouders een factuur.

De Ridderslag is lid van de Vereniging van vrijescholen, die onze belangen richting de overheid behartigt, en onderwijskundige vernieuwing binnen de vrijescholen coördi-neert en financiert. Het werk van de Vereniging is van groot belang om het vrijeschoolonderwijs voor de toekomst te behouden. Voor de contributie die de school aan de vereniging van vrijescholen moet afdragen, vragen we aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage mag bij de aangifte inkomstenbelastingen als gift worden afgetrokken.

Aan het begin van de 1e klas, groep 3, wordt er door de school éénmalig een Choroi diatonische fluit aangeschaft. De kosten(plm. € 56,00) hiervoor worden doorberekend aan ouders. Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de desbebtreffende ouders een factuur.

Schooltijden klas 1 t/m 6
De ochtendlessen voor klas 1 tot en met 6 beginnen om 8.30 uur en duren tot 13.00 uur. De middaglessen beginnen om 13.45 uur en duren tot 14.45 uur. Er is een doorlopend rooster, zodat de kinderen tussentijds niet naar huis gaan. De school verzorgt het overblijven.

Middaglessen zijn er voor de volgende klassen:
Klas 1 – dinsdag;
Klas 2 – dinsdag en donderdag;
Klas 3 – maandag, dinsdag en donderdag;
Klas 4, 5 en 6 – maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Het privacyreglement van de school is hier te vinden. 

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houdt de functionaris gegevensbescherming (FG) binnen de schoolorganisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via e-mail: fg@ridderslag.nl.

De Ridderslag biedt een breed onderwijspakket aan

Leren met hoofd, hart en handen

Kinderen leren niet alleen taal en rekenen, maar ook vreemde talen spreken, euritmie, toneelspelen, zingen, houtbewerken, schilderen en vormtekenen. Ze werken in de schooltuintjes en vieren jaarfeesten. Op De Ridderslag willen we de kinderen de wereld laten ervaren.

INFORMATIE

Pedagogische
werkwijze

Op onze school staat de individuele, geestelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal. De leerkrachten zijn sterk bij de ontwikkeling betrokken en zorgen voor een zo optimaal mogelijke begeleiding van uw kind, uiteraard in nauw overleg met u als ouder en/of verzorger. Voor de begeleiding maken wij gebruik van (externe) deskundigen en de volgende instrumenten.

 

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

LEES MEER

Schoolplan
De school heeft de processen en doelstellingen voor de school, waaronder goed bestuur, goed onderwijs en goed werkgeverschap, vastgelegd in een vierjaarlijks schoolplan. De hierin gestelde doelen en behaalde resultaten zijn tweemaal per jaar onderwerp van toetsing en bijstelling. Het schoolplan is aan te vragen bij het secretariaat van de school.

Leerlingvolgsysteem
De leerstof is geen doel maar middel tot ontwikkeling. Het is van groot belang regelmatig te onderzoeken of het middel het doel bereikt. Daarom volgt de leerkracht de vorderingen die het kind op zijn ontwikkelingsweg maakt. Hij of zij vergelijkt daarbij de vorderingen en het niveau met datgene wat normaal mag worden geacht voor een kind van de betreffende leeftijd. Het digitaal leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende onderdelen. Iedere leerkracht hanteert eenzelfde systematiek voor het bewaken van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van denken (cognitieve ontwikkeling), voelen (sociaal /emotionele ontwikkeling) en willen (handelingsgerichtheid). In individuele- en overzichtsstaten wordt duidelijk waar eventuele aandachtspunten liggen. Indien er extra ondersteuning op een van de gebieden gewenst is, zoeken de klassenleerkracht, de intern begeleider en de ouders naar de beste mogelijkheid. Soms is inschakelen van externe deskundigheid gewenst. 
Zittenblijven omdat het cognitieve niveau achterblijft komt vrijwel niet voor. Een kind kan blijven ‘zitten’ omdat het qua leeftijd of totale ontwikkeling in een lagere klas beter op z’n plaats zal zijn. Ook het omgekeerde is denkbaar. Bij voorkeur blijven de klassenleerkracht en de klas als sociale eenheid zes jaar bij elkaar. Op onze school zijn er echter ook klassen die twee klassenleerkrachten hebben die op vaste dagen van de week werken.

Leerling- en klassenbespreking
Twee keer per maand houden de leerkrachten in de pedagogische vergadering een kinderbespreking. Voor een aantal kinderen die extra aandacht behoeven, wordt vanuit verschillende disciplines en ervaringen een gezamenlijk beeld gevormd en een handelingsplan gemaakt. Ook kan een klas als geheel worden besproken. De klassenleerkracht deelt met collegae de ontwikkelingen in de klas, bijvoorbeeld over de groepssamenstelling, de sfeer en/of de leerstof. De vakleerkrachten geven een visie vanuit hun ervaringen. Alles bij elkaar ontstaat een beeld van een klas van waaruit nieuwe inzichten ontstaan en stappen worden gezet.

Zorgplan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
De school draagt zorg voor de ontwikkeling van ieder individueel kind. In het zorgplan heeft de school de instrumenten en processen vastgelegd voor kinderen met een extra onderwijsbehoefte. Denkt u bijvoorbeeld aan remedial teaching, praktijkonderwijs, extra uitdaging of andere vormen van ondersteuning. Het zorgplan is onderdeel van het schoolplan. U kunt het zorgplan aanvragen bij het secretariaat. De interne begeleider, die regelmatig elke klas bezoekt, bespreekt zorgkinderen – in algemeen pedagogische zin – en stelt indien nodig met de leerkracht een handelingsplan op. Dit plan brengt de klassenleerkracht van de betreffende leerling tot uitvoering. Via de kinderbespreking kan hij of zij advies inwinnen bij het lerarencollege. Indien nodig kan remedial teaching (RT) volgen, of een psychologisch/didactisch onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst. De interne begeleider draagt er zorg voor dat alle plannen, resultaten en maatregelen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Uiteraard worden ouders/verzorgers bij het proces betrokken en geïnformeerd. In het kader van ‘Weer Samen Naar School’ maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband 3304 rondom SBO-school Park en Dijk.

Dyslexieprotocol
Onze school werkt met een dyslexieprotocol om eventuele dyslexie bij een leerling al in een vroeg stadium te herkennen en de benodigde zorg te verlenen. Minimaal tweemaal per jaar neemt de klassenleerkracht een kleine toets af bij alle leerlingen.

Omgangsprotocol
Een van de opgaven die De Ridderslag zich stelt, is het vormen van een sociale en veilige gemeenschap. Omgaan met elkaar leren de kinderen deels door goed voorbeeld en deels door ervaring en correcties door ons, ouders en leraren, gegeven op een prettige en opbouwende manier. Het leerplan van onze school bevat veel elementen die het sociale gebied verzorgen. Daarnaast bieden de school- en klassenregels structuur en een veilige omgeving. Ook in een veilige school kun je echter té veel plagen, vervelende grapjes of een begin van pesten nooit helemaal uitsluiten. Maar we kunnen er samen met de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) wel voor zorgen dat het niet tot langdurig pesten komt.

Hiervoor heeft onze school een omgangsprotocol ontwikkeld, waarin preventieve maatregelen, school- en klassenregels en een stappenplan bij constatering van een pestprobleem zijn opgenomen. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld een pleinwacht tijdens de pauze, bewustwording door middel van het bespreekbaar maken voor ouders en kinderen, en het door de leerkrachten alert zijn op signalen die wijzen op pestgedrag. Indien een pestprobleem is geconstateerd, biedt het stappenplan een gestructureerde aanpak van het probleem waarin alle partijen worden gehoord en gekend: de pester, de gepeste, de ouder(s)/verzorger(s), de groep en de leerkracht(en). Aan iedere stap worden concrete afspraken en resultaten verbonden. Iedere stap wordt vastgelegd en het resultaat ervan geëvalueerd. De nadruk ligt op het samen oplossen van het probleem. De volledige versie van het omgangsprotocol kunt u aanvragen bij het secretariaat van de school.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Onze school kent een klachtenregeling waarin de procedure voor het indienen en behandelen van klachten is geregeld. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zijn in onderling overleg op te lossen tussen ouder, leerling(en), personeel en schoolleiding. Wanneer dit niet lukt, of wanneer de klacht zeer ernstig van aard is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. In het kader van de klachtenregeling heeft de school een contactpersoon. Deze kan doorverwijzen naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

INFORMATIE

Pedagogische
werkwijze

Op onze school staat de individuele, geestelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal. De leerkrachten zijn sterk bij de ontwikkeling betrokken en zorgen voor een zo optimaal mogelijke begeleiding van uw kind, uiteraard in nauw overleg met u als ouder en/of verzorger. Voor de begeleiding maken wij gebruik van (externe) deskundigen en de volgende instrumenten.

 

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

LEES MEER

Schoolplan
De school heeft de processen en doelstellingen voor de school, waaronder goed bestuur, goed onderwijs en goed werkgeverschap, vastgelegd in een vierjaarlijks schoolplan. De hierin gestelde doelen en behaalde resultaten zijn tweemaal per jaar onderwerp van toetsing en bijstelling. Het schoolplan is aan te vragen bij het secretariaat van de school.

Leerlingvolgsysteem
De leerstof is geen doel maar middel tot ontwikkeling. Het is van groot belang regelmatig te onderzoeken of het middel het doel bereikt. Daarom volgt de leerkracht de vorderingen die het kind op zijn ontwikkelingsweg maakt. Hij of zij vergelijkt daarbij de vorderingen en het niveau met datgene wat normaal mag worden geacht voor een kind van de betreffende leeftijd. Het digitaal leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende onderdelen. Iedere leerkracht hanteert eenzelfde systematiek voor het bewaken van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van denken (cognitieve ontwikkeling), voelen (sociaal /emotionele ontwikkeling) en willen (handelingsgerichtheid). In individuele- en overzichtsstaten wordt duidelijk waar eventuele aandachtspunten liggen. Indien er extra ondersteuning op een van de gebieden gewenst is, zoeken de klassenleerkracht, de intern begeleider en de ouders naar de beste mogelijkheid. Soms is inschakelen van externe deskundigheid gewenst. 
Zittenblijven omdat het cognitieve niveau achterblijft komt vrijwel niet voor. Een kind kan blijven ‘zitten’ omdat het qua leeftijd of totale ontwikkeling in een lagere klas beter op z’n plaats zal zijn. Ook het omgekeerde is denkbaar. Bij voorkeur blijven de klassenleerkracht en de klas als sociale eenheid zes jaar bij elkaar. Op onze school zijn er echter ook klassen die twee klassenleerkrachten hebben die op vaste dagen van de week werken.

Leerling- en klassenbespreking
Twee keer per maand houden de leerkrachten in de pedagogische vergadering een kinderbespreking. Voor een aantal kinderen die extra aandacht behoeven, wordt vanuit verschillende disciplines en ervaringen een gezamenlijk beeld gevormd en een handelingsplan gemaakt. Ook kan een klas als geheel worden besproken. De klassenleerkracht deelt met collegae de ontwikkelingen in de klas, bijvoorbeeld over de groepssamenstelling, de sfeer en/of de leerstof. De vakleerkrachten geven een visie vanuit hun ervaringen. Alles bij elkaar ontstaat een beeld van een klas van waaruit nieuwe inzichten ontstaan en stappen worden gezet.

Zorgplan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
De school draagt zorg voor de ontwikkeling van ieder individueel kind. In het zorgplan heeft de school de instrumenten en processen vastgelegd voor kinderen met een extra onderwijsbehoefte. Denkt u bijvoorbeeld aan remedial teaching, praktijkonderwijs, extra uitdaging of andere vormen van ondersteuning. Het zorgplan is onderdeel van het schoolplan. U kunt het zorgplan aanvragen bij het secretariaat. De interne begeleider, die regelmatig elke klas bezoekt, bespreekt zorgkinderen – in algemeen pedagogische zin – en stelt indien nodig met de leerkracht een handelingsplan op. Dit plan brengt de klassenleerkracht van de betreffende leerling tot uitvoering. Via de kinderbespreking kan hij of zij advies inwinnen bij het lerarencollege. Indien nodig kan remedial teaching (RT) volgen, of een psychologisch/didactisch onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst. De interne begeleider draagt er zorg voor dat alle plannen, resultaten en maatregelen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Uiteraard worden ouders/verzorgers bij het proces betrokken en geïnformeerd. In het kader van ‘Weer Samen Naar School’ maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband 3304 rondom SBO-school Park en Dijk.

Dyslexieprotocol
Onze school werkt met een dyslexieprotocol om eventuele dyslexie bij een leerling al in een vroeg stadium te herkennen en de benodigde zorg te verlenen. Minimaal tweemaal per jaar neemt de klassenleerkracht een kleine toets af bij alle leerlingen.

Omgangsprotocol
Een van de opgaven die De Ridderslag zich stelt, is het vormen van een sociale en veilige gemeenschap. Omgaan met elkaar leren de kinderen deels door goed voorbeeld en deels door ervaring en correcties door ons, ouders en leraren, gegeven op een prettige en opbouwende manier. Het leerplan van onze school bevat veel elementen die het sociale gebied verzorgen. Daarnaast bieden de school- en klassenregels structuur en een veilige omgeving. Ook in een veilige school kun je echter té veel plagen, vervelende grapjes of een begin van pesten nooit helemaal uitsluiten. Maar we kunnen er samen met de kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) wel voor zorgen dat het niet tot langdurig pesten komt.

Hiervoor heeft onze school een omgangsprotocol ontwikkeld, waarin preventieve maatregelen, school- en klassenregels en een stappenplan bij constatering van een pestprobleem zijn opgenomen. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld een pleinwacht tijdens de pauze, bewustwording door middel van het bespreekbaar maken voor ouders en kinderen, en het door de leerkrachten alert zijn op signalen die wijzen op pestgedrag. Indien een pestprobleem is geconstateerd, biedt het stappenplan een gestructureerde aanpak van het probleem waarin alle partijen worden gehoord en gekend: de pester, de gepeste, de ouder(s)/verzorger(s), de groep en de leerkracht(en). Aan iedere stap worden concrete afspraken en resultaten verbonden. Iedere stap wordt vastgelegd en het resultaat ervan geëvalueerd. De nadruk ligt op het samen oplossen van het probleem. De volledige versie van het omgangsprotocol kunt u aanvragen bij het secretariaat van de school.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Onze school kent een klachtenregeling waarin de procedure voor het indienen en behandelen van klachten is geregeld. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kan een klacht indienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zijn in onderling overleg op te lossen tussen ouder, leerling(en), personeel en schoolleiding. Wanneer dit niet lukt, of wanneer de klacht zeer ernstig van aard is, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. In het kader van de klachtenregeling heeft de school een contactpersoon. Deze kan doorverwijzen naar een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

Non-Discrimination Policy

Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Donec sollicitudin molestie malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Pellentesque in ipsum.